ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Πασχαλινό μήνυμα Μητροπολίτη Ιλίου 2015
Πασχαλινό μήνυμα Μητροπολίτη Ιλίου 2015

Διαβάστε το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κ. Αθηναγόρου, για το Πάσχα του 2015.

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους
περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καὶ οὕτω βοήσωμεν·
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος».

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἡ σημερινὴ λαμπροφόρος Πασχάλιος πανήγυρις δὲν περιορίζεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον στὰ κοινωνικὰ καὶ ἱστορικὰ πλαίσια, ἀλλά ἀποτελεῖ ἕνα γεγονός ὑπαρξιακό, ἐφόσον γιὰ κάθε ἀνθρώπινη ὀντότητα ἡ μετοχὴ στὸ μυστήριο αὐτό τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ζωτικῆς σημασίας. Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ ἐκφράζεται μέσα ἀπό τὸ ἴδιο τὸ ἐννοιολογικὸ περιεχόμενο τῆς λέξεως «Πάσχα».

Τὸ Πάσχα δηλώνει τὴν διάβαση: εἶναι πέρασμα ἀπό τὸ σκοτάδι πρὸς τὸ φῶς, ἀνάβαση ἀπό τὴν γῆ στὸν οὐρανό, μετάβαση ἀπό τὸν θάνατο στὴ ζωή, ἀνάσταση τῶν πεπτωκότων βροτῶν, ἀνάρρυση τῶν αἰχμαλώτων ἀπὸ τὴν φθορά. Εἶναι ἀκόμη πέρασμα τῶν πιστῶν πρὸς τὴν ὄντως, εἶναι ἀναψυχὴ τῶν ψυχῶν καὶ ἀνακούφιση τῶν σωμάτων, φωτισμός τῶν ὀφθαλμῶν, εἰρήνη καὶ χαρά.

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα σ΄ αὐτό τὸ ὑπαρξιακό πέρασμα, στὴν ὑπέρβαση ἀπό τὴν ἀτομικότητα πρὸς τὴν θεωρία καὶ τὴν προσωπικὴ κοινωνία μὲ τὸν Θεάνθρωπο Νικητή τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος ἀμέσως μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του, σπεύδει μὲ λαχτάρα νὰ φανερωθεῖ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς μεταβάλλει σὲ κοινωνούς αὐτῆς τῆς λυτρωτικῆς διαβάσεως -τοῦ Πάσχα- πρὸς τὸ ἀνέσπερο καὶ ἄκτιστο Φῶς.

Ὅμως αὐτὴ ἡ κοινωνία μὲ τὸν Ἀναστάντα Ἰησοῦ, λαμβάνει χώρα στὸν κάθε πιστό, καθόσον ὑφίσταται καὶ ἡ ἀγαπητική κοινωνία τοῦ πιστοῦ μὲ τὸν συνάνθρωπό του.

Ἡ προσωπικὴ συνάντησή μὲ τὸν Ἀναστημένο Κύριο, πραγματοποιεῖται «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ», στὴν συνάντηση μὲ τὸν ἄλλο, τὸν συνάνθρωπο, ποὺ εἶναι κι ἐκεῖνος εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄλλος δὲν εἶναι ἡ κόλασή μας, ἀλλά ὁ Ἀναστημένος Λυτρωτής. Ἡ συμπόρευση μὲ τὸν πόνο του, τὴ δοκιμασία, τὴν πείνα, τὴ δίψα, τὴν ξενιτεία, τὴ γυμνότητα, τὴν ἀσθένεια καὶ τὴ φυλακή του εἶναι μιὰ συμπόρευση καὶ συναπάντηση μὲ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἕνα πέρασμα πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

Αὐτός εἶναι καὶ ὁ οὐσιαστικώτερος λόγος πού ἡ ἐκκλησία ἀναφωνεῖ:

«Ἀλλήλους περιπτυξώμεθα»: νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά μας πρὸς κάθε κατεύθυνση,
«Εἴπωμεν ἀδελφοί καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς»: νὰ ἀναγνωρίσουμε, χωρὶς κρατούμενα, τὸν ἀδελφό ἀκόμη καὶ στὸ πρόσωπο ἐκείνου ὁ ὁποῖος μᾶς μισεῖ,
«Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει»: νά κάνουμε τόπο γιά τόν ἄλλο. Ὄχι τόπο ὑλικό, ἀλλά τόπο ψυχικό. Εἶναι δυνατόν νὰ προσφέρουμε κάτι πολύ μικρό γιά νά ἀνέβη αὐτός ὁ ἄλλος ἄνθρωπος καί νά προχωρήση σέ κατάσταση ψυχικῆς προόδου. Εἶναι σπουδαῖος ὁ ἄλλος καί εἶναι σπουδαῖο νά τόν συναντήσουμε, διότι βοηθᾶμε καί τήν δική μας ἀνθρωπιά. Θὰ τὸν συναντήσουμε, ὅσο συν+χωροῦμε, ὅσο ἔχουμε ἀφήσει χῶρο γι΄ αὐτόν στόν ἐσωτερικό μας κόσμο.
Μόνον μὲ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση τῆς συναντήσεως τοῦ ἄλλου, χωρὶς προϋποθέσεις, μποροῦμε  νὰ διακηρύξουμε καὶ νὰ διαβεβαιώσουμε στὴν Οἰκουμένη ὁλόκληρη, ὅτι «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».

Ἀδελφοί μου!

Ὡς ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας σᾶς προτρέπω νὰ μὴν προσπεράσουμε μὲ ἀδιαφορία τὸ δράμα τοῦ κάθε ἀδελφοῦ πού πάσχει κοινωνικά, οἰκονομικά, πνευματικά, οἰκογενειακά, προσωπικά, ψυχολογικά.

Νὰ ἁπλώσουμε ἀπόψε τὸ χέρι καὶ μὲ ἀναστάσιμη χαρά νὰ τοῦ προσφέρουμε ἀπό τὴν ἄσβηστη ἀναμμένη λαμπάδα τῆς ψυχῆς μας. Νὰ ἐνσκήψουμε στὸν πόνο του. Νὰ τοῦ κρατήσουμε τὸ χέρι καὶ νὰ βαδίσουμε ἀντάμα, ὥστε νὰ κατορθώσουμε αὐτό τὸ ἀναστάσιμο λυτρωτικό πέρασμα πρὸς τὴν θέωση καὶ τὴν κοινωνία μὲ τὸν Ἀναστάντα Θεάνθρωπο καὶ νὰ ἀναφωνήσουμε:

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!  – ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

Εὔχομαι, νὰ ζήσετε μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές σας αὐτό τὸ Πάσχα μὲ ὑγεία, χαρὰ καὶ δύναμη παρὰ Θεοῦ, καὶ

Διατελῶ,
Μὲ ἀναστάσιμες ἑόρτιες  εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ. 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ