ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Τήν πνευματικήν νηστείαν Γ'.
Τήν πνευματικήν νηστείαν Γ'.

Τήν Δευτέραν τής Β' Εβδομάδος τών Νηστειών,
Εις τά απόστιχα τού Εσπερινού, Ιδιόμελον.
Ήχος Τρίτος.
Ψάλλει ο Βασίλειος Λιάκος

Τό κείμενον
Τὴν πνευματικὴν Νηστείαν νηστεύσωμεν, διάρρήξωμεν πᾶσαν στραγγαλιάν, ἐκφευξώμεθα δὲ καὶ τῶν σκανδάλων τῆς ἁμαρτίας, ἀφήσωμεν ἀδελφοῖς τὰ ὀφειλήματα, ἵνα καὶ ἡμῖν ἀφεθῇ τὰ παραπτώματα ἡμῶν· οὕτω γὰρ βοῆσαι δυνησόμεθα. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχὴ ἡμῶν, ὡς θυμίαμα, ἐνώπιόν σου Κύριε.

 

video: http://youtu.be/HFaU7krpkB4