ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Νύν αι δυνάμεις πλ Β' (διασκ. Θρ. Στανίτσα)
Νύν αι δυνάμεις πλ Β' (διασκ. Θρ. Στανίτσα)

Εις τήν προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν, αντί του Χερουβικού ύμνου.
Ήχος πλάγιος τού Δευτέρου.
Μέλος Πέτρου τού Πελοποννησίου, διασκευασθέν υπό τού Θρασυβούλου 
Στανίτσα.
Ψάλλει ο Βασίλειος Λιάκος

video : http://youtu.be/QFPhrHstB2Y